อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
515
โทรสาร: 
82063