อ.ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์

ตำแหน่ง: 

รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
107
โทรสาร: 
82063
อีเมล: