ผศ.ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ที่ทำงาน: 
506
โทรสาร: 
82022
อีเมล: