อ.ดร.สิริกัญญา โฆวิไลกูล

ตำแหน่ง: 

รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

ที่ทำงาน: 
518
โทรสาร: 
82073
อีเมล: