ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80242
80232
0-2218-0245 http://www.lic.chula.ac.th lic@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ 80243 80245 Patrachart.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวขนิษฐา วงศ์วิเศษ 80232 80245 kanittha.w@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวพัทธมน บุญราม 80242 80245 pattamon.b@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายภักดี สุดถนอม 80242 80245 sphakdee@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวยุพิน ปวงงาม 80242 80245 yupin.pu@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวมนัสยา ชูสุวรรณ 80232 80245 manutsaya.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปวีณา วีระจันทร์ 80232 80245 paweena.ve@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 16 พฤษภาคม, 2018 - 09:22