ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80242
80232
0-2218-0242 http://www.lic.chula.ac.th lic@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

นางประไพพิศ มงคลรัตน์ 80243 80242 prapaipis.m@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวขนิษฐา วงศ์วิเศษ 80242 80242 kanittha.w@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวพัทธมน บุญราม 80242 80242 pattamon.b@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายบำรุง ถนอมเชื้อ 80242 80242 bomrung.t@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายภักดี สุดถนอม 80242 80242 sphakdee@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวยุพิน ปวงงาม 80242 80242 yupin.pu@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวมนัสยา ชูสุวรรณ 80232 80242 manutsaya.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปวีณา วีระจันทร์ 80232 80242 paweena.ve@chula.ac.th