คณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2256-4183,
0-2256-4462
0-2252-4963 http://www.md.chula.ac.th prmdcu@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 4244,
0-2252-7859
0-2252-4963 wacharasindhu@yahoo.com

เลขานุการคณบดี

นางสาวสุชาวดี พันคง 4244,
0-2252-7859
0-2252-4963 suchavadee.p@chula.ac.th

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ 4451,
0-2251-0515
0-2252-4963 drburanee@gmail.com

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 4492,
0-2251-0515
0-2252-4963 sittipunt@hotmail.com

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ. จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ 4454,
4478 ต่อ106,
0-2252-2702
0-2252-2702 ต่อ 111 jitladda.d@gmail.com

รองคณบดี ฝ่ายวิจัย

ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 4455,
4493,
4466
0-2256-4455 ต่อ 17 vorasuk.s@chula.ac.th

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 4452,
4453
0-2256-4452 ypongsak@gmail.com

รองคณบดี ฝ่ายวิรัชกิจ

รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ 3404 0-2254-1931 ต่อ 15 dr.unnop@yahoo.com

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ 4475 0-2256-4475 waseetulvatana@gmail.com

รองคณบดี ฝ่ายนวตกรรม
การศึกษาและสารสนเทศ

รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต 4477 0-2252-2702 ต่อ 111,
0-2256-4477 ต่อ 140
wkulwich@gmail.com

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ 4338,
4482
0-2256-4338 ต่อ 16 juraisom@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รศ.พิเศษ นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ 4451,
4482,
0-2251-0515
0-2252-4963 bharkbhum@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม 4451,
4482,
0-2251-0515
0-2252-4963 hengprs@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข 4492,
0-2251-0515
0-2252-4963 battan5410@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร 4492,
0-2251-0515
0-2252-4963 iamteaw@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย 4454,
4478,
0-2252-2702
0-2252-2702 ต่อ 111 manotaya@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ศ.ดร.สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4454,
4478,
0-2252-2702
0-2252-2702 ต่อ 111 suthilukp@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค 4454,
4478,
0-2252-2702
0-2252-2702 ต่อ 111 danai.w@chula.md

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล 4455,
4493
0-2256-4455 ต่อ 17 supatporn@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร 4455,
4493
0-2256-4455 ต่อ 17 pawineererk@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 4452,
4453
0-2256-4452 sittisak.h@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน 4475 0-2256-4475 thananyathongtan@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายนวตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต 4477 0-2252-2702 ต่อ 111,
0-2256-4477 ต่อ 140
pokrath@pokrath.org

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ 4477 0-2252-2702 ต่อ 111,
0-2256-4477 ต่อ 140
solaphat@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย 4438,
4482
0-2256-4338 ต่อ 16 peeraphon_tu@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ

ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน 3404 0-2254-1931 ต่อ 15 narichac@hotmail.com

เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารฯ

ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ 4456 0-2252-4963 le.grand.maneesri.s@gmail.com

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

นางวันเพ็ญ แก้วจารนัย 4460 0-2252-4963 wanpen.k@chula.ac.th

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล 4490 0-2252-4963 moochula@hotmail.com

หน่วยบริหารงานบุคคล

นางสุวิสา มีดอกดวง 4459 ต่อ 15 0-2252-4963 suwisa99@gmail.com

หน่วยพัฒนาบุคลากร

นางสาววัชรินทร์ อำพล 4459 0-2252-4963 awutcharin@gmail.com

งานสารบรรณ

นางหทัยกาญ แป้นแก้ว 4463 0-2252-4963 hathaikarnp@hotmail.com

งานคลัง

นางอรศรี อารยะกุล 4457 ต่อ 22,
4489,
0-2252-4991
0-2252-4963 orasri.a@chula.ac.th

หน่วยงบประมาณ

นางศุภาวดี กาญจนารักษ์ 4457 ต่อ 23,
4489,
0-2252-4991
0-2252-4963 supawadee.j@chula.ac.th

หน่วยบัญชี

นางสาววิจิตรา ศรีขวัญเจ้า 4457 ต่อ 21,
4489,
0-2252-4991
0-2252-4963 vichittra.s@chula.ac.th

หน่วยการเงิน

นายจักรี ปรางค์จันทร์ 4457 ต่อ 14,
4489,
0-2252-4991
0-2252-4963 chrakree.p@chula.ac.th

หน่วยตรวจสอบระบบ
การเงินและบัญชีออนไลน์

นางสาววิจิตรา ศรีขวัญเจ้า 4457 ต่อ 21,
4489,
0-2252-4991
0-2252-4963 vichittra.s@chula.ac.th

งานพัสดุ

นางสาวศิริพร ศรีวิเชียร 4461,
4491,
0-2252-7815
0-2252-4963 siriporn.sr1@chula.ac.th

หน่วยจัดหาพัสดุงบลงทุน
และทะเบียนพัสดุ

นายกเชนทร เอื้อเฟื้อกลาง 4461 ต่อ 17,
0-2252-7815
0-2252-4963 kachenet@hotmail.com

หน่วยจัดหาพัสดุงบ
ดำเนินการและคลังพัสดุ

นางศรีอัจฉรา นุชลำยอง 4461 ต่อ 16,
0-2252-7815
0-2252-4963 sri-nuc@hotmail.com

งานบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

นางสาวศริญญา ยิ่งยวด 4451,
0-225-10515
0-2252-4963 plesarin@hotmail.com

หน่วยงานนโยบายและแผน

นางอรสา เอี่ยมสะอาด 4451,
0-2251-0515
0-2252-4963 orasa.iam@gmail.com

งานบริหารระบบกายภาพ

นายเกรียงศักดิ์ กาญจนารักษ์ 4458 0-2256-4458 ต่อ 13 kriangsak.k@chula.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่

นางสาวธัญณิชา ธนากันเชียง 4458 0-2256-4458 ต่อ 13 tanakanchieng@gmail.com

หน่วยซ่อมบำรุง

นายบุญโฮม ทองเหลือง 4468 0-2256-4458 ต่อ 13

หน่วยยานพาหนะ

นางสาวปารณีย์ แก้วตระกูลพรสิน 4476 0-2256-4458 ต่อ 13

หน่วยวิศวกรรมและงานระบบ

นายเพิ่มพงศ์ วงศ์กำภู 4458 0-2256-4458 ต่อ 13 vegit7@hotmail.com

บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย 4266,
3285
0-2252-7852 preeyaporn.r@chula.ac.th

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

นายเสฏฐ์ศุภณัฐ รัศมิทัต 4183,
4462
0-2252-5959 prmdcu@gmail.com

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

นายราชศักดิ์ วิโรจน์ 4282 0-2652-5148 viroj2011@gmail.com

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวเสาวรส เกียรตินาถ 4338,
4454,
4478
0-2252-2702 ต่อ 111 saowaros.k@chula.ac.th

หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

นางสาวเสาวรส เกียรตินาถ 4476 0-2252-2702 ต่อ 111 saowaros.k@chula.ac.th

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นางเสาวณีย์ เต็มอุดม 4338,
4454,
4478
0-2252-2702 ต่อ 111 aamdcu@gmail.com

หน่วยวิรัชกิจ

รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ 3404,
4371
0-2254-1931 ต่อ 15 dr.unnop@yahoo.com

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา

นางสาวปาจารีย์ เย็นบุตร 4338,
4482
0-2256-4338 ต่อ 16 pajaree.y@gmail.com

สำนักงานฝ่ายวิจัย

นางสาวรุ่งรัตน์ ชาวสวนงาม 4455,
4493
0-2256-4493 ต่อ 17

สำนักงานฝ่ายกิจการนิสิต

นางสาวนัญจา ทองอำไฟ 4452,
4453
0-2256-4452 studentmd@hotmail.com

สำนักงานฝ่ายบัณฑิตศึกษา

นางสาวพิณธร ปรัชญานุสรณ์ 4475 0-2256-4475 pintornp@hotmail.com

บรรณาธิการจุฬาลงกรณ์เวชสาร

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 4479 0-2252-4963 sittisak.h@chula.ac.th

โครงการMini MBA in Health

ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ 4469,
0-2252-7506
0-2252-2702 ต่อ 111 pongsakchula@gmail.com

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 4281 0-2252-7028 tansatit@yahoo.com

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล 4990,
4931,
5341,
4951
0-2256-4911 siriwanwananukul@yahoo.com

ภาควิชาจักษุวิทยา

รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ 4142 0-2252-8290 prinoph@gmail.com

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย 4298 0-2256-4298 sookjaroen@gmail.com

ภาควิชาจุลชีววิทยา

ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 4132 0-2252-5952 nattiyap@gmail.com

ภาควิชาชีวเคมี

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ 4482 0-2252-4986 phisit.p@chula.ac.th

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ 4269,
4436
0-2256-4297 tssnat@hotmail.com

ภาควิชาปรสิตวิทยา

รศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร 4387 0-2252-5944 padetcu@gmail.com

ภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์ 4235,
4581
0-2652-4208 trcskl@gmail.com

ภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.สุพีชา วิทยเลิศปัญญา 4481 0-2251-1965 supeechas@hotmail.com

ภาควิชารังสีวิทยา

ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ 4412,
4417,
4418
0-2256-4417 jarturon@hotmail.com

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 4215,
4295
0-2256-4294 somratcu@hotmail.com

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร

ผศ.ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกร 4136,
4626
0-2256-4626 jatchasai@yahoo.com

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 3700 0-2256-4292 vitool@gmail.com

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช 4433,
4501
0-2256-4433 kppmrchula@gmail.com

ภาควิชาศัลยศาสตร์

รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ 4117,
4568,
4120
0-2256-4194 anangspatt@hotmail.com

ภาควิชาสรีรวิทยา

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร วัธนธาดา 4267 0-2252-7854 spmed.chula@gmail.com

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ 4275,
4279,
4241
0-2256-2457 wichaiterm@yahoo.com

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ 4103 0-2252-7787 saowaros2001@gmail.com

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล 4230,
4510,
4562
0-2256-4625

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร 4246,
4563
0-2256-4246 terapong_tantawichien@hotmail.com

สำนักงาน อาคาร “อปร”

นายเพิ่มพงศ์ วงศ์กำภู 3506 0-2652-4201 vegit7@hotmail.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(อาคาร “อปร” ชั้น 8)

รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต 3552–4,
4465
0-2652-4207 wkulwich@gmail.com

หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา (อาคาร “อปร” ชั้น 8)

นางนัยนา หนูจันทร์แก้ว 3555 0-2652-4207 naiyanacat@yahoo.com

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ จุฬาลงกรณ์ฯ
(อาคาร “หอพักพัฒนาคณาจารย์” ชั้น 7A)

นางสุกุญญา กัลยาณีวรรณ 06-1653-2463 sukunya_kynw@hotmail.com

มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
(อาคาร “อานันทมหิดล” ชั้น 1)

นางสาวพัทรศยา โคตรภักดี 4180 0-2252-4963 kodpakdee2535@hotmail.com

ศูนย์ประชุมวิชาการ
(อาคาร “อปร” ชั้น 1)

นางสาวสุทธิวรรณ ปรีชา 3507,
4193,
4566
0-2652-4203 p.jockjach9@gmail.com

ศูนย์ฝึกผ่าตัด

รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ 4281 0-2252-7028 tansatit@yahoo.com

ศูนย์ฝึกผ่าตัด

นายถาวร เพชรอุดม 4281 0-2252-7028 ptsavorn9@hotmail.com

ศูนย์สัตว์ทดลอง
(อาคาร “พยาธิวิทยา” ชั้น 3)

ผศ.ดร.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล 3411 a_leelahavanit@yahoo.com

ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม
(อาคาร“อปร” ชั้น 11)

รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร 3609 0-2652-4206 chinchula99@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 5 ตุลาคม, 2018 - 08:46