นางสาวพัทรศยา โคตรภักดี

ตำแหน่ง: 

มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
(อาคาร “อานันทมหิดล” ชั้น 1)

ที่ทำงาน: 
4180
โทรสาร: 
0-2252-4963
อีเมล: