นางสุกุญญา กัลยาณีวรรณ

ตำแหน่ง: 

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ จุฬาลงกรณ์ฯ
(อาคาร “หอพักพัฒนาคณาจารย์” ชั้น 7A)

ที่ทำงาน: 
06-1653-2463
อีเมล: