นายกเชนทร เอื้อเฟื้อกลาง

ตำแหน่ง: 

หน่วยจัดหาพัสดุงบลงทุน
และทะเบียนพัสดุ

ที่ทำงาน: 
4461 ต่อ 17
0-2252-7815
โทรสาร: 
0-2252-4963
อีเมล: