ผศ.ดร.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล

ตำแหน่ง: 

ศูนย์สัตว์ทดลอง
(อาคาร “พยาธิวิทยา” ชั้น 3)

ที่ทำงาน: 
3411
อีเมล: