ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ

ตำแหน่ง: 

ภาควิชารังสีวิทยา

ที่ทำงาน: 
4412
4417
4418
โทรสาร: 
0-2256-4417
อีเมล: