รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร

ตำแหน่ง: 

ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม
(อาคาร“อปร” ชั้น 11)

ที่ทำงาน: 
3609
โทรสาร: 
0-2652-4206
อีเมล: