รศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาปรสิตวิทยา

ที่ทำงาน: 
4387
โทรสาร: 
0-2252-5944
อีเมล: