รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ที่ทำงาน: 
4492
0-2251-0515
โทรสาร: 
0-2252-4963
อีเมล: