รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาจักษุวิทยา

ที่ทำงาน: 
4142
โทรสาร: 
0-2252-8290
อีเมล: