รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

ที่ทำงาน: 
4452
4453
โทรสาร: 
0-2256-4452
อีเมล: