รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ที่ทำงาน: 
4438
4482
โทรสาร: 
0-2256-4338 ต่อ 16
อีเมล: