รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี ฝ่ายนวตกรรม
การศึกษาและสารสนเทศ

ที่ทำงาน: 
4477
โทรสาร: 
0-2252-2702 ต่อ 111
0-2256-4477 ต่อ 140
อีเมล: