รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ที่ทำงาน: 
4454
4478
0-2252-2702
โทรสาร: 
0-2252-2702 ต่อ 111
อีเมล: