รศ.นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาพยาธิวิทยา

ที่ทำงาน: 
4235
4581
โทรสาร: 
0-2652-4208
อีเมล: