รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ที่ทำงาน: 
4230
4510
4562
โทรสาร: 
0-2256-4625