รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่ทำงาน: 
4433
4501
โทรสาร: 
0-2256-4433
อีเมล: