รศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ที่ทำงาน: 
4338
4482
โทรสาร: 
0-2256-4338 ต่อ 16
อีเมล: