รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ที่ทำงาน: 
4451
0-2251-0515
โทรสาร: 
0-2252-4963
อีเมล: