รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ที่ทำงาน: 
4455
4493
โทรสาร: 
0-2256-4455 ต่อ 17
อีเมล: