รศ.พญ. จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ที่ทำงาน: 
4454
4478 ต่อ106
0-2252-2702
โทรสาร: 
0-2252-2702 ต่อ 111
อีเมล: