รศ.พิเศษ นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ที่ทำงาน: 
4451
4482
0-2251-0515
โทรสาร: 
0-2252-4963
อีเมล: