ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ที่ทำงาน: 
4492
0-2251-0515
โทรสาร: 
0-2252-4963
อีเมล: