ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาจุลชีววิทยา

ที่ทำงาน: 
4132
โทรสาร: 
0-2252-5952
อีเมล: