ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ที่ทำงาน: 
4246
4563
โทรสาร: 
0-2256-4246