ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์

ตำแหน่ง: 

โครงการMini MBA in Health

ที่ทำงาน: 
4469
0-2252-7506
โทรสาร: 
0-2252-2702 ต่อ 111
อีเมล: