ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี ฝ่ายวิจัย

ที่ทำงาน: 
4455
4493
4466
โทรสาร: 
0-2256-4455 ต่อ 17
อีเมล: