ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ที่ทำงาน: 
4475
โทรสาร: 
0-2256-4475
อีเมล: