ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ที่ทำงาน: 
4103
โทรสาร: 
0-2252-7787
อีเมล: