อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

ที่ทำงาน: 
4477
โทรสาร: 
0-2252-2702 ต่อ 111
0-2256-4477 ต่อ 140
อีเมล: