สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
84209 - 11 0-2611-7586
84213
http://www.material.chula.ac.th mmri@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช 84200 0 2611 7586,
84213
pranut.p@chula.ac.th

เลขานุการผู้อำนวยการ

นางชนิดา สนั่นพานิช 84209 0 2611 7586,
84213
chanida.c@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 84206 0 2611 7586,
84213
yuttanant.b@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

อ.ดร.สรินทร ลิ่มปนาท 84203 0 2611 7586,
84213
sarintorn.l@chula.ac.th

เลขานุการองผู้อำนวยการ

นางชนิดา สนั่นพานิช 84209 0 2611 7586,
84213
chanida.c@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสมใจ นราภิรักษ์ 84207 0 2611 7586,
84213
somjai.n@chula.ac.th

สำนักงานประกันคุณภาพ

นางอาริยา เอียดแก้ว 84214 0 2611 7586,
84213
ariya.ae@chula.ac.th

งานนโยบายและแผน

นางอาริยา เอียดแก้ว 84214 0 2611 7586,
84213
ariya.ae@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมการบัญชี

น.ส.พรพรรณ เมืองประสิทธิ์ 84208 0 2611 7586,
84213
pornpan.m@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมการเงิน

น.ส.จันทร์จิรา แสงทอง 84208 0 2611 7586,
84213
pranee.sea@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมการพัสดุ

น.ส.ณัฐชยา สุขสิงห์ 84211 0 2611 7586,
84213
usa.m@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ

นางอิสรีย์ เที่ยงอยู่ 84209 0 2611 7586,
84213
ladda.t@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

นางชนิดา สนั่นพานิช 84209 0 2611 7586,
84213
chanida.c@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมกายภาพและอาคารสถานที่

นายปริญญา พวงนาค 84216 0 2611 7586,
84213
parinya.p@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมบริการวิชาการและวิจัย

น.ส.สุมณฑา สรวยโภค 84210 0 2611 7586,
84213
sumontha.s@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

น.ส.ญาณิศา วงศ์วานิช 84214 0 2611 7586,
84213
yanisa.w@chula.ac.th

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวัสดุท้องถิ่น

อ.ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช 84238 0 2611 7586,
84213
siripan.n@chula.ac.th

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเคลือบผิวโลหะ

รศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 84243 0 2611 7586,
84213
yuttanan.b@chula.ac.th

งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ

... 84210 0-2611-7586,
84213

หน่วยรับวิเคราะห์ทดสอบ

... 84241 0-2611-7586,
84213
ปรับปรุงล่าสุด: 10 พฤษภาคม, 2018 - 11:02