สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0 22181818 0-2611-7586
84213
http://www.material.chula.ac.th mmri@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช 84200 0 2611 7586,
84213
pranut.p@chula.ac.th

เลขานุการผู้อำนวยการ

นางชนิดา สนั่นพานิช 84209 0 2611 7586 chanida.c@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 84205 0 2611 7586,
84213
yuttanant.b@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ดร.นาฏนัดดา รอดทองคำ 81824 0 2611 7586,
84213
nadnudda.r@chula.ac.th

เลขานุการองผู้อำนวยการ

นางชนิดา สนั่นพานิช 84209 0 2611 7586,
84213
chanida.c@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสมใจ นราภิรักษ์ 84201 0 2611 7586,
84213
somjai.n@chula.ac.th

สำนักงานประกันคุณภาพ

นางอาริยา เอียดแก้ว 84214 0 2611 7586,
84213
ariya.ae@chula.ac.th

งานนโยบายและแผน

นางอาริยา เอียดแก้ว 84214 0 2611 7586,
84213
ariya.ae@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมการบัญชี

น.ส.พรพรรณ เมืองประสิทธิ์ 81812 0 2611 7586,
84213
pornpan.m@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมการเงิน

น.ส.จันทร์จิรา แสงทอง 81813 0 2611 7586,
84213
pranee.sea@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมการพัสดุ

น.ส.ณัฐชยา สุขสิงห์ 84211 0 2611 7586,
84213
usa.m@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ

นางอิสรีย์ เที่ยงอยู่ 81815 0 2611 7586,
84213
ladda.t@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

นางชนิดา สนั่นพานิช 84209 0 2611 7586,
84213
chanida.c@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมกายภาพและอาคารสถานที่

นายปริญญา พวงนาค 84216 0 2611 7586,
84213
parinya.p@chula.ac.th

กลุ่มกิจกรรมบริการวิชาการและวิจัย

... 84210 0 2611 7586,
84213

กลุ่มกิจกรรมสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

น.ส.ชุติมา กิตตินนท์ แสนนาม 81818 0 2611 7586,
84213
yanisa.w@chula.ac.th

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต

ผศ.ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช 84238 0 2611 7586,
84213
siripan.n@chula.ac.th

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสุขภาพและการแพทย์

รศ.ดร.ปราณี โรจน์สิทธิศักดิ์ 84221 0 2611 7586,
84213
pranee.l@chula.ac.th

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุเพื่อการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 84218 0-2611-7586,
84213
krisana.s@chula.ac.th

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตและกักเก็บพลังงาน

ดร.เจียเชียน ฉิน 81834 0-2611-7586,
84213
Jiaqian.q@chula.ac.th

งานสนับสนุนการวิจัย

นายศรีไฉล ขุนทน 81833 0 2611 7586,
84213
Srichalai.k@chula.ac.th

หน่วยรับวิเคราะห์ทดสอบ

... 84241 0 2611 7586,
84213

งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ

... 84210 0 2611 7586,
84213
ปรับปรุงล่าสุด: 16 พฤษภาคม, 2019 - 15:42