รศ.ดร.ปราณี โรจน์สิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง: 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสุขภาพและการแพทย์

ที่ทำงาน: 
84221
โทรสาร: 
0 2611 7586
84213
อีเมล: