ผศ.ดร.กฤษณา ศิรเลิศมุกุล

ตำแหน่ง: 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุเพื่อการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ที่ทำงาน: 
84218
โทรสาร: 
0-2611-7586
84213
อีเมล: