...

ตำแหน่ง: 

รักษาความปลอดภัย
อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์

ที่ทำงาน: 
89500