...

ตำแหน่ง: 

รักษาความปลอดภัย
ด้านหน้าคณะฯ

ที่ทำงาน: 
89749