...

ตำแหน่ง: 

ห้อง Pet-Shop
(จำหน่ายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง)

ที่ทำงาน: 
89756