...

ตำแหน่ง: 

ห้องรังสีวินิจฉัย (x-ray)

ที่ทำงาน: 
89416