...

ตำแหน่ง: 

ห้องตรวจโรคเฉพาะทาง ไต/
หัวใจ /เบาหวาน

ที่ทำงาน: 
89766