...

ตำแหน่ง: 

ห้องตรวจอายุรกรรม

ที่ทำงาน: 
89415