ดร.เจียเชียน ฉิน

ตำแหน่ง: 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตและกักเก็บพลังงาน

ที่ทำงาน: 
81834
โทรสาร: 
0-2611-7586
84213
อีเมล: