--

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ

ที่ทำงาน: 
80049
โทรสาร: 
80078