--

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดหาพัสดุ 1

ที่ทำงาน: 
80075
โทรสาร: 
80078