นางสาวมูนา เก็นตาสา

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
516
โทรสาร: 
82063
อีเมล: