นางณัฏฐกานต์ ปัตตะพงศ์

ตำแหน่ง: 

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจหลักสูตรที่ไม่ใช่ระดับปริญญา
ฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ

ที่ทำงาน: 
83101
โทรสาร: 
02-216-1299
อีเมล: