...

ตำแหน่ง: 

*ห้องช่างทั่วไป และพนักงานขับรถ

ที่ทำงาน: 
86249